วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552

17 สีเสียด

ชาวฮินดูเรียกสีเสียดว่า “กคร”


เมื่อพระพุทธองค์สำเร็จพระโพธิญาณได้ 8 พรรษา ได้เสด็จไปประทับที่ “ภูสกภวัน” (บางเล่มเรียก “เภสกลาวัน”) คือป่าไม้สีเสียด ใกล้สุงสุมารคีรีในภัคคฏฐี (บางเล่มว่าในแคว้นภัคคะ)


พบนกุลบิดา และนกุลมารดา ทั้งสองเป็นคฤหบดีชาวเมืองสุงสุมารคีรี สองสามีภรรยาเมื่อแรกพบพระพุทธองค์ ก็เกิดความสนิทสนม ราวกับว่าพระพุทธองค์เป็นบุตรตน


เมื่อครั้งนกุลบิดาเจ็บป่วย พระพุทธองค์ประทานพระดำรัสว่า “ถึงแม้ร่างกายของเราจะป่วย แต่ใจของเราไม่ป่วย”

................................................................................


อ้างอิงเรื่องและรูป


พนิตา อังจันทรเพ็ญ พระพุทธประวัติ สมุดภาพจิตรกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ธรรมสภา 1 / 4-5 ถ.บรมราชชนนีร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ


พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ พระนคร


ศาสตรจารย์ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ ไม้พุทธประวัติ สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชวังดุสิต กรุงเทพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น