วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2552

5 หญ้าแพรก

เหตุที่หญ้าแพรกมาเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติคือ พระสุบินนิมิตในคืนก่อนคืนตรัสรู้ทรงมีพระสุบินอันเป็นนิมิต 5 ประการคือ


1 พระองค์บรรทมบนพื้นดิน หันพระเศียรไปทางทิศเหนือ มีขุนเขาหิมวันต์เป็นเขนย พระหัตถ์ซ้ายหย่อนลงไปในมหาสมุทรด้านทิศตะวันออก พระหัต์ขวาหย่อนลงในมหาสมุทรด้านทิศตะวันตก พระบาททั้งสองหย่อนลงไปในมหาสมุทรด้านทิศใต้ เป็นนิมิตให้พระองค์ทราบว่า จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาโพธิญาณ


2 หญ้าแพรก (บางที่ว่าเป็นหญ้ากุสะ หรือหญ้าคา) งอกออกมาจากพระนาภี แล้วเติบใหญ่ไปสู่ท้องฟ้า อันเป็นนิมิตว่า เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว จะได้ทรงสั่งสอนพระธรรมแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย3 หนอนตัวขาวหัวดำไต่ขึ้นมาจากพระบาทจนถึงพระชานุ เป็นนิมิตว่าเหล่าคฤหัสถ์จำนวนมาก จะขอพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสรณะไปตลอดชีวิต


4 นก 4 เหล่า สีต่างๆกันบินมาจาก 4 ทิศ ตกลงมาอยู่แทบพระบาท แล้วกลับเปลี่ยนเป็นสีขาวทั้งหมด อันเป็นนิมิตว่า วรรณะทั้ง 4 คือ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ ศูทร เมื่อออกบวชในพระธรรมวินัย จะสามารถหลุดพ้นได้


5 ทรงพระดำเนินไปบนภูเขาที่เต็มไปด้วยคูถ แต่มิได้ทรงแปดเปื้อนคูถแต่อย่างใด เป็นนิมิตว่า ลาภสักการะมากมายจะหลั่งไหลมาสู่พระองค์ แต่พระองค์จักไม่พัวพัน และหมกมุ่นในลาภนั้นๆ มีปกติเห็นโทษ มีปัญญาเลี้ยงตนให้บริสุทธิ์อยู่

...........................................................................
อ้างอิงเรื่อง และรูป

เหม เวชกร สมุดภาพพระพุทธประวัติ ธรรมสภา 35/270 จรัลสนิทวงศ์ 62 บางพลัด บางกอกน้อย กรุงเทพ


ศาสตรจารย์ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ ไม้พุทธประวัติ สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชวังดุสิต กรุงเทพ


พนิตา อังจันทรเพ็ญ พระพุทธประวัติ สมุดภาพจิตรกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ธรรมสภา 1 / 4-5 ถ.บรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น