วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552

21 ประดู่ลาย

ประดู่ลาย ชาวอินเดียเรียก “ลิสโซ”


เมื่อพระพุทธองค์เสด็จไปเยี่ยมพุทธบิดา คือพระเจ้าสุทโธทนะที่กรุงบิลพัสดุ์ และได้โปรดทั้งพระบิดาและพระญาติแล้ว


เมื่อเสด็จกลับกรุงราชคฤห์ ได้พาพระอานนท์ พระราหุล กลับด้วย


ได้ประทับยังป่าสีสปาวัน หรือป่าไม้ประดู่ลาย หรือประดู่แขก


.........................................


อ้างอิงเรื่องและรูป


ศาสตรจารย์ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ ไม้พุทธประวัติ สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชวังดุสิต กรุงเทพ


1 ความคิดเห็น:

  1. อยากทราบว่าจะไปดูต้นประดูลายได้ที่ไหนบ้างค่ะ อยู่กรุงเทพฯค่ะ

    ตอบลบ